GoMarketing kurzusok

Adatkezelési tájékoztató

Kovács Kinga e.v. a www.gomarketing.hu oldal tulajdonosa és üzemeltetője (2890 Tata, Bajcsy- Zsilinszky u. 50. B. ép. ½. Adószám: 68604408-1-31), a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő által
kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek
érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit és partnereit (érintettek) az általuk megadott személyes
adatok kezelésének részleteiről. E tájékoztató célja, hogy Önök a személyes adataik megadása előtt
megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a www.gomarketing.hu milyen feltételek és
garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adataikat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §
(1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó)
az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy
kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat
kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel
járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például
jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra
hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az
adatkezelés nyilvántartási száma.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.gomarketing.hu és
a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
https://www.gomarketing.hu/adatvedelem A tájékoztató módosításai a fenti címen történő
közzététellel lépnek hatályba.
Értelmező fogalmak (3.§)
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
(pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi;
7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő üzenetküldés,
kapcsolatfelvétel, mint adatkezelések körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Kapcsolattartás, azonosítás.
Az üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Az üzenetküldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
3. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügy elintézésig tart az
adatkezelés.
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az
adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését,
vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– postai úton a 2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. B. ép. ½. címen,
– e-mail útján az info@gomarketing.hu e-mail címen,
7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
Adatfeldolgozó
Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
www.mhosting.hu info@mhosting.hu
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
13/A. § (3) bekezdése.
Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében
a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a
session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük
van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem
menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Google Adwords konverziókövetés használata
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó
nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le,
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
www.google.de/policies/privacy/
A Google Analytics alkalmazása
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,
amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap
használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából
a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a
Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával
összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben
előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó
weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a
következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a
reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a
következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
10.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
11.Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:
MailChimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
SalesAutopilot Kft.
1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515. Tel: (+36) 30 624 39 34
12.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott
körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet.
Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára
kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
Közösségi oldalak
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak
adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a
felhasználó nyilvános profilképe.
3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,
népszerűsítése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás
módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára,
illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása
vonatkozik.
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi
oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Adatbiztonság (7.§)
1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
• a jogosulatlan hozzáférés,
• a megváltoztatás,
• a továbbítás,
• a nyilvánosságra hozatal,
• a törlés vagy megsemmisítés,
• a véletlen megsemmisülés és sérülés,
• az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és
jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az
adatkezelő gondoskodik:
• a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
• a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,
felügyeletéről,
6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
• a jogosult számára rendelkezésre álljon,
• hitelessége és hitelesítése biztosított,
• változatlansága igazolható, legyen.
7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
• a számítástechnikai csalás,
• a kémkedés,
• a számítógépvírusok,
• a spam-ek,
• a hack-ek
• és egyéb támadások ellen.
Az érintettek jogai
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes
adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes
adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az
általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
3. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi
felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot
helyesbíti.
7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy
ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll
az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a
kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.
10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem
sérti.
11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogérvényesítés
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által
kért adat kiadására kötelezi.
5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes
adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat
akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai
megkövetelik.
Tájékoztató utószó:
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
2018.05.24.